Winkel Regels

De “OOR Noord- Oost apotheek” respecteert de rechten van de consument. De consument kan niet afzien van de rechten die hem zijn toegekend door de Wet op de Consumentenrechten. Bepalingen van overeenkomsten die minder gunstig zijn voor de consument dan de bepalingen van de Wet op de Consumentenrechten zijn ongeldig, en in plaats daarvan gelden de bepalingen van de Wet op de Consumentenrechten. Daarom is het doel van de bepalingen van dit Reglement niet om de rechten van consumenten uit te sluiten of te beperken die zij genieten op grond van dwingende wettelijke voorschriften, en alle eventuele twijfels moeten in het voordeel van de consument worden uitgelegd. In geval van een mogelijke tegenstrijdigheid van de bepalingen van dit Reglement met bovengenoemde bepalingen, hebben deze bepalingen voorrang en moeten zij worden toegepast.

Inhoudsopgave

 1. Algemene bepalingen
 2. Elektronische diensten in de online winkel
 3. Voorwaarden voor het sluiten van een koopovereenkomst
 4. Betalingswijzen en termijnen voor het product
 5. Kosten, wijzen en termijnen van levering en ontvangst van het product
 6. Garantie, klachten en retouren van het product
 7. Buitengerechtelijke manieren van geschillenbeslechting en regels voor toegang tot deze procedures
 8. Herroepingsrecht van de overeenkomst
 9. Bepalingen betreffende ondernemers
 10. Slotbepalingen

1. Algemene bepalingen

1.1. De online winkel OOR Noord- Oost apotheek, toegankelijk op het internetadres https://oornoordoost.nl/apotheek/.

1.2. Dit Reglement is gericht aan zowel consumenten als ondernemers die gebruik maken van de Online Winkel (met uitzondering van artikel 9 van het Reglement, dat uitsluitend is gericht aan ondernemers).

1.3. De beheerder van de persoonsgegevens die worden verwerkt in de Online Winkel in verband met de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement is de Verkoper. Persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden, in de omvang en op basis van de beginselen die zijn aangegeven in het privacybeleid dat op de website van de Online Winkel is gepubliceerd. Het privacybeleid bevat voornamelijk de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder in de Online Winkel, inclusief de basis, doelen en reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van de betrokken personen, evenals informatie over het gebruik van cookies en analytische hulpmiddelen in de Online Winkel. Het gebruik van de Online Winkel, inclusief het doen van aankopen, is vrijwillig. Evenzo is het verstrekken van persoonsgegevens door de gebruiker of klant van de Online Winkel vrijwillig, met uitzondering van de in het privacybeleid vermelde uitzonderingen (sluiting van een overeenkomst en wettelijke verplichtingen van de Verkoper).

1.4. Definities:

1.4.1. Werkdag – een dag van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

1.4.2. Registratieformulier – een formulier dat beschikbaar is in de Online Winkel en waarmee een Account kan worden aangemaakt.

1.4.3. Bestelformulier – een Elektronische Dienst, een interactief formulier beschikbaar in de Online Winkel dat het plaatsen van een Bestelling mogelijk maakt, met name door Producten toe te voegen aan een elektronische winkelwagen en de voorwaarden van de Koopovereenkomst te bepalen, inclusief de wijze van levering en betaling.

1.4.4. Klant – (1) een natuurlijk persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in de gevallen voorzien door algemeen geldende wetten ook een natuurlijk persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) een rechtspersoon; of (3) een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, aan wie de wet rechtsbevoegdheid toekent; die een Koopovereenkomst met de Verkoper heeft gesloten of van plan is te sluiten.

1.4.5. Burgerlijk Wetboek – de wet van 23 april 1964, Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 1964 nr. 16, pos. 93 met wijzigingen).

1.4.6. Account – een Elektronische Dienst, een verzameling bronnen in het ICT-systeem van de Dienstverlener, gemarkeerd met een individuele naam (login) en wachtwoord opgegeven door de Gebruiker, waarin de door de Gebruiker verstrekte gegevens en informatie over door hem in de Online Winkel geplaatste Bestellingen worden verzameld.

1.4.7. Product – een roerend goed beschikbaar in de Online Winkel dat het onderwerp is van een Koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.

1.4.8. Reglement – dit reglement van de Online Winkel.

1.4.9. Online Winkel – de online winkel van de Dienstverlener toegankelijk op het internetadres: https://oornoordoost.nl/apotheek/.

1.4.10. Verkoper / Dienstverlener – de Online Winkel OOR Noord- Oost apotheek, toegankelijk op het internetadres https://oornoordoost.nl/apotheek/.

1.4.11. Koopovereenkomst – een koopovereenkomst van een Product gesloten of te sluiten tussen de Klant en de Verkoper via de Online Winkel.

1.4.12. Elektronische Dienst – een dienst die elektronisch door de Dienstverlener aan de Gebruiker wordt verleend via de Online Winkel.

1.4.13. Gebruiker – (1) een natuurlijk persoon met volledige rechtsbevoegdheid, en in de gevallen voorzien door algemeen geldende wetten ook een natuurlijk persoon met beperkte rechtsbevoegdheid; (2) een rechtspersoon; of (3) een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, aan wie de wet rechtsbevoegdheid toekent; die gebruik maakt of van plan is gebruik te maken van een Elektronische Dienst.

1.4.14. Wet op de Consumentenrechten / Wet – de wet van 30 mei 2014 betreffende de consumentenrechten (Staatsblad 2014, pos. 827 met wijzigingen).

1.4.15. Bestelling – een wilsverklaring van de Klant die via het Bestelformulier wordt gedaan en direct gericht is op het sluiten van een Koopovereenkomst van het Product met de Verkoper.

2. Elektronische diensten in de online winkel

2.1. In de Online Winkel zijn de volgende Elektronische Diensten beschikbaar: Account, Bestelformulier.

2.1.1. Account – het gebruik van het Account is mogelijk na het voltooien van drie opeenvolgende stappen door de Gebruiker: het invullen van het Registratieformulier, het klikken op de knop “Maak een account aan” en het bevestigen van de wens om een Account aan te maken door te klikken op de bevestigingslink die automatisch wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres. In het Registratieformulier is het verplicht voor de Gebruiker om de volgende gegevens te verstrekken: voor- en achternaam/bedrijfsnaam, adres (straat, huisnummer/appartementnummer, postcode, plaats, land), e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord. Voor Gebruikers die geen consumenten zijn, is het ook verplicht om de bedrijfsnaam en het BTW-nummer te verstrekken.

2.1.2. De Elektronische Dienst Account wordt gratis voor onbepaalde tijd verstrekt. De Gebruiker kan het Account op elk moment en zonder opgave van redenen verwijderen (het Account opzeggen) door een passend verzoek te sturen naar de Dienstverlener.

2.1.3. Bestelformulier – het gebruik van het Bestelformulier begint wanneer de Klant het eerste Product toevoegt aan de elektronische winkelwagen in de Online Winkel. Het plaatsen van een Bestelling gebeurt na het voltooien van twee opeenvolgende stappen door de Klant: het invullen van het Bestelformulier en het klikken op de knop “BESTELLEN EN BETALEN” op de website van de Online Winkel.

2.1.4. De Elektronische Dienst Bestelformulier wordt gratis verstrekt en is eenmalig, eindigend wanneer de Bestelling via het Bestelformulier wordt geplaatst of wanneer de Gebruiker eerder stopt met het plaatsen van de Bestelling via het Bestelformulier.

2.2. Technische vereisten die nodig zijn om samen te werken met het ICT-systeem dat door de Dienstverlener wordt gebruikt:

 • een computer, laptop of ander multimedia-apparaat met toegang tot internet;
 • toegang tot e-mail;
 • een webbrowser: Mozilla Firefox versie 11.0 en hoger of Internet Explorer versie 7.0 en hoger, Opera versie 7.0 en hoger, Google Chrome versie 12.0.0 en hoger;
 • aanbevolen minimale schermresolutie: 1024×768;
 • het inschakelen van de mogelijkheid om cookies op te slaan en Javascript te ondersteunen in de webbrowser.

2.3. De Gebruiker is verplicht de Online Winkel te gebruiken in overeenstemming met de wet en goede zeden, met inachtneming van de persoonlijke rechten en intellectuele eigendomsrechten van de Dienstverlener en derden. De Gebruiker is verplicht gegevens te verstrekken die in overeenstemming zijn met de feiten. Het is verboden voor de Gebruiker om inhoud van illegale aard te verstrekken.

2.4. Klachtenprocedure:

2.4.1. Klachten met betrekking tot de verlening van Elektronische Diensten door de Dienstverlener en andere klachten met betrekking tot de werking van de Online Winkel (met uitzondering van de Productklachtenprocedure, die is aangegeven in artikelen 6 en 7 van het Reglement) kunnen door de Gebruiker bijvoorbeeld worden ingediend:

2.4.1.1. Schriftelijk naar het adres van de Dienstverlener;

2.4.1.2. Elektronisch via een e-mail naar de Dienstverlener.

2.4.2. Het wordt aanbevolen dat de Gebruiker in de beschrijving van de klacht de volgende informatie verstrekt:

2.4.2.1. Informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, met name het type en de datum van het optreden van de onregelmatigheid;

2.4.2.2. De eis van de Gebruiker;

2.4.2.3. Contactgegevens van de klager – dit zal de afhandeling van de klacht door de Dienstverlener vergemakkelijken en versnellen. De eisen vermeld in de vorige zin zijn slechts aanbevelingen en hebben geen invloed op de effectiviteit van klachten die zijn ingediend zonder de aanbevolen beschrijving van de klacht.

2.4.3. De Dienstverlener zal de klacht van de Gebruiker onmiddellijk behandelen, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van indiening.

3. Voorwaarden voor het sluiten van een koopovereenkomst

3.1. Het sluiten van een koopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats na het indienen van een bestelling door de klant via het bestelformulier in de online winkel in overeenstemming met punt 2.1.3 van het Reglement.

3.2. De prijs van het product, weergegeven op de website van de online winkel, is in Euro en inclusief belastingen. De totale prijs inclusief belastingen van het product dat het onderwerp van de bestelling is, evenals de leveringskosten (inclusief transport-, bezorg- en postdiensten) en andere kosten, en wanneer deze kosten niet kunnen worden bepaald, de verplichting om ze te betalen, wordt aan de klant medegedeeld op de pagina’s van de online winkel tijdens het plaatsen van de bestelling, inclusief op het moment dat de klant aangeeft zich te willen binden aan de koopovereenkomst.

3.3. De procedure voor het sluiten van een koopovereenkomst in de online winkel via het bestelformulier:

3.3.1. Het sluiten van een koopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats na het indienen van een bestelling door de klant in de online winkel in overeenstemming met punt 2.1.3 van het Reglement.

3.3.2. Na het plaatsen van de bestelling bevestigt de verkoper onmiddellijk de ontvangst ervan en accepteert tegelijkertijd de bestelling voor uitvoering. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling en de acceptatie ervan voor uitvoering vindt plaats door het verzenden van een passende e-mail door de verkoper naar het e-mailadres van de klant dat tijdens het plaatsen van de bestelling is opgegeven. Deze e-mail bevat ten minste de verklaringen van de verkoper over de ontvangst van de bestelling en de acceptatie ervan voor uitvoering, evenals de bevestiging van het sluiten van de koopovereenkomst. Op het moment dat de klant deze e-mail ontvangt, wordt de koopovereenkomst tussen de klant en de verkoper gesloten.

3.4. De registratie, beveiliging en verstrekking aan de klant van de inhoud van de gesloten koopovereenkomst vindt plaats door middel van het beschikbaar stellen van dit Reglement op de website van de online winkel en het verzenden van de e-mail naar de klant zoals vermeld in punt 3.3.2. van het Reglement.

3.5. De inhoud van de koopovereenkomst wordt bovendien geregistreerd en beveiligd in het IT-systeem van de online winkel van de verkoper.

4. Wijzen en termijnen van betaling voor het product

4.1. De verkoper stelt de klant de volgende betaalmethoden ter beschikking in het kader van de koopovereenkomst:

4.1.1. Betaling onder rembours bij ontvangst van het pakket.

4.1.2. Contante betaling bij persoonlijke afhaling.

4.1.3. Betaling via bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer van de verkoper.

4.1.4. Elektronische betalingen via beschikbare betalingssystemen.

4.1.5. Betaling met een betaalkaart.

4.2. Betaaltermijn:

4.2.1. In het geval van keuze door de klant voor contante betaling bij persoonlijke afhaling, overschrijving, elektronische betalingen of betaling met een betaalkaart, is de klant verplicht de betaling te verrichten binnen 7 kalenderdagen vanaf de datum van het sluiten van de koopovereenkomst.

4.2.2. In het geval van keuze door de klant voor betaling onder rembours bij ontvangst van het pakket, is de klant verplicht de betaling te verrichten bij ontvangst van het pakket.

5. Kosten, wijzen en termijn van levering en ontvangst van het product

5.1. Levering van het product is mogelijk binnen Nederland.

5.2. De levering van het product aan de klant is tegen betaling, tenzij de koopovereenkomst anders bepaalt. De leveringskosten van het product (inclusief transport-, bezorg- en postdiensten) worden aan de klant meegedeeld op de pagina’s van de online winkel in de sectie “Leveringsinformatie” en tijdens het plaatsen van de bestelling, inclusief op het moment dat de klant aangeeft zich te willen binden aan de koopovereenkomst.

5.3. Persoonlijke afhaling van het product door de klant is gratis.

5.4. De verkoper stelt de klant de volgende manieren van levering of afhaling van het product ter beschikking:

5.4.1. Koerierszending, koerierszending onder rembours, postzending en afhaling in een ophaalpunt (pakstations).

5.5. De leveringstermijn van het product aan de klant is maximaal 5 werkdagen, tenzij in de beschrijving van het betreffende product of tijdens het plaatsen van de bestelling een kortere termijn is aangegeven. In het geval van producten met verschillende levertijden is de levertijd de langste aangegeven termijn, die echter niet langer dan 5 werkdagen mag zijn. Het begin van de leveringstermijn van het product aan de klant wordt als volgt berekend:

5.5.1. In het geval van keuze door de klant voor betaling via overschrijving, elektronische betalingen of betaalkaart – vanaf de datum van creditering van de bankrekening of de afrekeningsrekening van de verkoper.

5.5.2. In het geval van keuze door de klant voor betaling onder rembours – vanaf de datum van het sluiten van de koopovereenkomst.

5.6. Termijn van beschikbaarheid van het product voor afhaling door de klant – in het geval van keuze door de klant voor persoonlijke afhaling van het product, is het product klaar voor afhaling door de klant binnen maximaal 4 werkdagen, tenzij in de beschrijving van het betreffende product of tijdens het plaatsen van de bestelling een kortere termijn is aangegeven. In het geval van producten met verschillende termijnen van beschikbaarheid voor afhaling is de termijn van beschikbaarheid voor afhaling de langste aangegeven termijn, die echter niet langer dan 4 werkdagen mag zijn. De klant wordt bovendien door de verkoper geïnformeerd over de beschikbaarheid van het product voor afhaling door het verzenden van een passende e-mail naar het e-mailadres van de klant dat tijdens het plaatsen van de bestelling is opgegeven. Het begin van de termijn van beschikbaarheid van het product voor afhaling door de klant wordt als volgt berekend:

5.6.1. In het geval van keuze door de klant voor betaling via overschrijving, elektronische betalingen of betaalkaart – vanaf de datum van creditering van de bankrekening of de afrekeningsrekening van de verkoper.

5.6.2. In het geval van keuze door de klant voor contante betaling bij persoonlijke afhaling – vanaf de datum van het sluiten van de koopovereenkomst.

5.7. In het geval van een bestelling van een product dat niet op voorraad is (ontbrekende maat van het product, ontbrekende kleur, enz.) zal de verkoper de koper informeren over de verlengde leveringstermijn met de mogelijkheid om de geplaatste bestelling op verzoek van de klant te annuleren.

6. Garantie en Klachten

6.1. De basis en reikwijdte van de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Klant, indien het verkochte Product een fysieke of juridische gebreken vertoont (garantie), worden bepaald door algemeen toepasselijke wettelijke bepalingen, met name in het Burgerlijk Wetboek (met name in de artikelen 556-576 van het Burgerlijk Wetboek).

6.1.1. De Verkoper biedt een garantie van 2 jaar op het product vanaf de verkoopdatum.

6.2. De Verkoper is verplicht om de Klant een Product zonder gebreken te leveren.

6.3. Een klacht kan door de Klant worden ingediend, bijvoorbeeld:

6.3.1. Schriftelijk naar het adres van de verkoper.

6.3.2. Elektronisch via e-mail naar het adres van de verkoper.

6.3.3. Door het invullen van het klachtenformulier op de pagina Klachten.

6.4. Het wordt aanbevolen dat de Klant in de klachtbeschrijving vermeldt:

6.4.1. Informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, met name het type en de datum van het optreden van het gebrek;

6.4.2. De eis van de Klant met betrekking tot het product in overeenstemming brengen met de Koopovereenkomst of een verklaring van prijsvermindering of ontbinding van de Koopovereenkomst;

6.4.3. Contactgegevens van de indiener van de klacht – dit zal het verwerken van de klacht door de Verkoper vergemakkelijken en versnellen. De vereisten in de vorige zin zijn slechts aanbevelingen en hebben geen invloed op de effectiviteit van klachten die zijn ingediend zonder de aanbevolen beschrijving van de klacht.

6.5. De Verkoper zal de klacht van de Klant onmiddellijk behandelen, maar niet later dan binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van indiening. Als de Klant, zijnde consument, om vervanging van de zaak of verwijdering van het gebrek heeft verzocht of een verklaring van prijsvermindering heeft ingediend, met vermelding van het bedrag waarmee de prijs moet worden verlaagd, en de Verkoper niet binnen 14 kalenderdagen op dit verzoek reageert, wordt aangenomen dat het verzoek gerechtvaardigd is.

6.6. De Klant die gebruik maakt van de garantie, is verplicht het gebrekkige Product te leveren aan het adres van de verkoper. In het geval van een Klant die consument is, zijn de kosten van levering van het Product voor rekening van de Verkoper, terwijl in het geval van een Klant die geen consument is, de kosten van levering voor rekening van de Klant zijn. Als, vanwege de aard van het Product of de wijze van installatie, levering van het Product door de Klant buitensporig moeilijk zou zijn, is de Klant verplicht het Product ter beschikking te stellen aan de Verkoper op de plaats waar het Product zich bevindt.

7. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting en toegang tot deze procedures

7.1. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden voor een consument om gebruik te maken van buitengerechtelijke geschillenbeslechting en toegang tot deze procedures zijn beschikbaar op de website van de Autoriteit voor Consumenten en Markt.

7.2. Bij de Voorzitter van de Autoriteit voor Consumenten en Markt is ook een contactpunt beschikbaar, dat onder andere consumenten helpt bij zaken betreffende buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

7.3. De consument heeft de volgende voorbeeldmogelijkheden om gebruik te maken van buitengerechtelijke geschillenbeslechting:

7.3.1. Een verzoek om geschillenbeslechting bij de permanente consumenten arbitragecommissie;

7.3.2. Een verzoek om buitengerechtelijke geschillenbeslechting bij de provinciale inspecteur van de Handelsinspectie (meer informatie op de website van de inspecteur die bevoegd is voor de plaats waar de Verkoper zijn economische activiteiten uitvoert);

7.3.3. Hulp van de gemeentelijke (stads) consumentenombudsman of een maatschappelijke organisatie die zich statutair bezighoudt met consumentenbescherming.

7.4. Via het adres http://ec.europa.eu/consumers/odr is een online platform beschikbaar voor de beslechting van geschillen tussen consumenten en bedrijven op EU-niveau (ODR-platform). Het ODR-platform biedt een interactieve en meertalige website met een loket voor consumenten en bedrijven die streven naar buitengerechtelijke beslechting van een geschil over contractuele verplichtingen voortvloeiend uit een online verkoopovereenkomst of serviceovereenkomst (meer informatie op de website van het platform of via de website van de Autoriteit voor Consumenten en Markt).

8. Recht op ontbinding van de overeenkomst

8.1. Een consument die een overeenkomst op afstand heeft gesloten, kan deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen en zonder kosten ontbinden, met uitzondering van de kosten zoals gespecificeerd in punt 8.8 van het Reglement. Om de termijn te respecteren, volstaat het om de verklaring voor het verstrijken van de termijn te verzenden. De verklaring van ontbinding van de overeenkomst kan bijvoorbeeld worden ingediend:

8.1.1. Schriftelijk naar het adres van de verkoper;

8.1.2. Elektronisch via e-mail naar het adres van de verkoper;

8.1.3. Door het invullen van het retourformulier op de pagina Retouren.

8.2. Een voorbeeld van een ontbindingsformulier is bijgevoegd als bijlage nr. 2 bij de Wet op Consumentenrechten en is ook beschikbaar op de website van de Online Winkel in de sectie “Retour of Klacht”. De consument kan gebruik maken van het voorbeeldformulier, maar dit is niet verplicht.

8.3. De termijn voor ontbinding van de overeenkomst begint:

8.3.1. Voor een overeenkomst waarbij de Verkoper het Product levert, waarbij hij verplicht is de eigendom over te dragen (bijv. Koopovereenkomst) – vanaf het moment dat de consument of een door hem aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het Product in bezit heeft genomen, en in het geval van een overeenkomst die:

8.3.1.1. Meerdere Producten omvat die afzonderlijk, in delen of in partijen worden geleverd – vanaf het moment dat de consument of een door hem aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste Product, deel of partij in bezit heeft genomen;

8.3.1.2. Bestaat uit de regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode – vanaf het moment dat de consument of een door hem aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het eerste van de Producten in bezit heeft genomen.

8.3.2. Voor overige overeenkomsten – vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst.

8.4. In geval van ontbinding van een overeenkomst op afstand, wordt de overeenkomst als niet gesloten beschouwd.

8.5. De Verkoper is verplicht om de consument onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de verklaring van ontbinding van de overeenkomst door de consument, alle door hem verrichte betalingen terug te betalen, inclusief de kosten van levering van het Product (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaard levering die beschikbaar is in de Online Winkel). De Verkoper verricht de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat door de consument is gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van terugbetaling die voor hem geen kosten met zich meebrengt. Indien de Verkoper niet heeft aangeboden het Product zelf af te halen bij de consument, kan hij de terugbetaling uitstellen tot het moment van ontvangst van het Product of totdat de consument bewijs heeft geleverd dat hij het Product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

8.6. De consument is verplicht om het Product onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop hij de overeenkomst heeft ontbonden, terug te zenden naar de Verkoper of het over te dragen aan een persoon die door de Verkoper is gemachtigd om het in ontvangst te nemen, tenzij de Verkoper heeft aangeboden het Product zelf af te halen. Om de termijn te respecteren, volstaat het om het Product vóór het verstrijken van de termijn terug te zenden. De consument kan het Product terugzenden naar het adres van de verkoper.

8.7. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het Product vast te stellen.

8.8. Mogelijke kosten verbonden aan de ontbinding door de consument van de overeenkomst die de consument verplicht is te dragen:

8.8.1. Als de consument heeft gekozen voor een andere wijze van levering van het Product dan de goedkoopste standaard levering die beschikbaar is in de Online Winkel, is de Verkoper niet verplicht om de extra kosten die de consument heeft gemaakt terug te betalen.

8.8.2. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het Product.

8.8.3. In het geval van een Product dat een dienst is, waarvan de uitvoering – op uitdrukkelijk verzoek van de consument – is begonnen vóór het verstrijken van de termijn voor ontbinding van de overeenkomst, is de consument die gebruik maakt van het recht op ontbinding van de overeenkomst na een dergelijk verzoek, verplicht om te betalen voor de geleverde diensten tot het moment van ontbinding van de overeenkomst. Het bedrag dat moet worden betaald, wordt berekend naar evenredigheid van de omvang van de geleverde diensten, rekening houdend met de overeengekomen prijs of vergoeding in de overeenkomst. Als de prijs of vergoeding buitensporig is, vormt de marktwaarde van de geleverde diensten de basis voor de berekening van dit bedrag.

8.9. Het recht om de overeenkomst op afstand te ontbinden, is niet van toepassing op de consument met betrekking tot overeenkomsten:

8.9.1. Voor de levering van diensten, indien de Verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met de uitdrukkelijke instemming van de consument, die voor het begin van de uitvoering ervan is geïnformeerd dat hij het recht op ontbinding van de overeenkomst zal verliezen zodra de Verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd;

8.9.2. Waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarover de Verkoper geen controle heeft en die zich kunnen voordoen binnen de termijn voor ontbinding van de overeenkomst;

8.9.3. Waarbij het onderwerp van de prestatie een niet-vooraf vervaardigd Product is dat is geproduceerd volgens de specificaties van de consument of is bedoeld om te voldoen aan zijn individuele behoeften;

8.9.4. Waarbij het onderwerp van de prestatie een Product is dat snel kan bederven of een beperkte houdbaarheid heeft;

8.9.5. Waarbij het onderwerp van de prestatie een Product is dat in een verzegelde verpakking wordt geleverd en dat om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kan worden teruggezonden als de verzegeling na levering is verbroken;

8.9.6. Waarbij het onderwerp van de prestatie Producten zijn die na levering door hun aard onlosmakelijk zijn verbonden met andere zaken;

8.9.7. Waarbij het onderwerp van de prestatie alcoholische dranken zijn, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de koopovereenkomst, en waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarover de Verkoper geen controle heeft;

8.9.8. Waarbij de consument uitdrukkelijk heeft verzocht dat de Verkoper naar hem toe komt om dringende reparaties of onderhoud uit te voeren; indien de Verkoper aanvullende diensten verleent die de consument niet heeft gevraagd, of Producten levert die andere zijn dan de onderdelen die nodig zijn voor de uitvoering van de reparatie of het onderhoud, heeft de consument het recht om de overeenkomst met betrekking tot de aanvullende diensten of Producten te ontbinden;

8.9.9. Waarbij het onderwerp van de prestatie audio- of video-opnamen of computerprogramma’s zijn die in een verzegelde verpakking worden geleverd, indien de verzegeling na levering is verbroken;

8.9.10. Voor de levering van dagbladen, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten;

8.9.11. Die zijn gesloten via een openbare veiling;

8.9.12. Voor de levering van diensten op het gebied van accommodatie, anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, evenementen op het gebied van amusement, sport of cultuur, indien de overeenkomst een specifieke datum of periode van uitvoering bepaalt;

8.9.13. Voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien de uitvoering van de dienst is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de consument vóór het verstrijken van de termijn voor ontbinding van de overeenkomst en nadat de Verkoper de consument heeft geïnformeerd over het verlies van het recht op ontbinding van de overeenkomst.

9. Bepalingen voor ondernemers

9.1. Dit punt van het Reglement en de bepalingen daarin zijn uitsluitend van toepassing op Klanten en Dienstontvangers die geen consumenten zijn.

9.2. De Verkoper heeft het recht om de Koopovereenkomst die is gesloten met een Klant die geen consument is, te herroepen binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van sluiting ervan. De herroeping van de Koopovereenkomst in dit geval kan zonder opgave van redenen plaatsvinden en geeft de Klant die geen consument is geen aanspraken jegens de Verkoper.

9.3. In het geval van Klanten die geen consumenten zijn, heeft de Verkoper het recht om de beschikbare betalingsmethoden te beperken, inclusief het vereisen van een volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling, ongeacht de gekozen betalingsmethode door de Klant en het feit van sluiting van de Koopovereenkomst.

9.4. Op het moment dat de Verkoper het Product aan de vervoerder overdraagt, gaan de voordelen en lasten met betrekking tot het Product en het risico van toevallige verlies of beschadiging van het Product over op de Klant die geen consument is. De Verkoper is in dit geval niet aansprakelijk voor verlies, vermindering of beschadiging van het Product die optreedt vanaf het moment van acceptatie voor transport tot aan de levering aan de Klant, noch voor vertragingen in het transport.

9.5. Wanneer het Product naar de Klant wordt verzonden via een vervoerder, is de Klant die geen consument is verplicht om de zending te inspecteren op het tijdstip en op de wijze die gebruikelijk is voor dergelijke zendingen. Als hij vaststelt dat er tijdens het transport verlies of beschadiging van het Product is opgetreden, is hij verplicht om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om de aansprakelijkheid van de vervoerder vast te stellen.

9.6. In overeenstemming met artikel 558 § 1 van het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid van de Verkoper onder de garantie voor het Product jegens een Klant die geen consument is, uitgesloten.

9.7. In het geval van Dienstontvangers die geen consumenten zijn, kan de Dienstverlener de overeenkomst voor het leveren van Elektronische Diensten onmiddellijk en zonder opgave van redenen beëindigen door het verzenden van een passende verklaring aan de Dienstontvanger.

9.8. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener/Verkoper jegens de Dienstontvanger/Klant die geen consument is, ongeacht de juridische basis, is beperkt – zowel voor een enkele claim als voor alle claims samen – tot het bedrag dat is betaald en de leveringskosten op grond van de Koopovereenkomst, maar niet meer dan duizend euro. De Dienstverlener/Verkoper is jegens de Dienstontvanger/Klant die geen consument is, alleen aansprakelijk voor typische, voorzienbare schade op het moment van sluiting van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor gederfde winst jegens de Dienstontvanger/Klant die geen consument is.

9.9. Alle geschillen die ontstaan tussen de Verkoper/Dienstverlener en de Klant/Dienstontvanger die geen consument is, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank voor de zetel van de Verkoper/Dienstverlener.

10. Slotbepalingen

10.1. Overeenkomsten die via de Online Winkel worden gesloten, worden in de Nederlandse taal gesloten.

10.2. Wijziging van het Reglement:

10.2.1. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het Reglement aan te brengen om belangrijke redenen, d.w.z.: wijziging van wettelijke voorschriften; wijziging van betalings- en leveringsmethoden – voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van dit Reglement.

10.2.2. In het geval van sluiting van overeenkomsten van voortdurende aard op basis van dit Reglement (bijv. verlening van Elektronische Dienst – Account), is het gewijzigde reglement bindend voor de Dienstontvanger als de vereisten zoals bepaald in artikel 384 en 384[1] van het Burgerlijk Wetboek zijn nageleefd, d.w.z. de Dienstontvanger is correct geïnformeerd over de wijzigingen en heeft de overeenkomst niet binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving beëindigd. In het geval dat de wijziging van het Reglement resulteert in de introductie van nieuwe kosten of verhoging van de huidige kosten, heeft de Dienstontvanger die een consument is het recht om de overeenkomst te herroepen.

10.2.3. In het geval van sluiting van andere overeenkomsten dan overeenkomsten van voortdurende aard op basis van dit Reglement (bijv. Koopovereenkomst), zullen wijzigingen in het Reglement op geen enkele wijze de verworven rechten van Dienstontvangers/Klanten die consumenten zijn, vóór de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen in het Reglement, beïnvloeden, met name zullen wijzigingen in het Reglement geen invloed hebben op reeds geplaatste of ingediende Bestellingen en gesloten, uitgevoerde of voltooide Koopovereenkomsten.

10.3. Voor zaken die niet in dit Reglement zijn geregeld, zijn de algemeen toepasselijke wettelijke voorschriften van het Nederlandse recht van toepassing, met name: het Burgerlijk Wetboek; de wet op het verlenen van diensten langs elektronische weg van 18 juli 2002 (Staatsblad 2002 nr. 144, post 1204, zoals gewijzigd); voor Koopovereenkomsten gesloten vanaf 25 december 2014 met Klanten die consumenten zijn – de bepalingen van de wet op consumentenrechten van 30 mei 2014 (Staatsblad 2014 post 827, zoals gewijzigd); en andere toepasselijke algemeen toepasselijke wettelijke voorschriften.